Brand design

Đừng bao giờ thay đổi logo cho đến khi ai đó nhận xét logo của quý vị trông như thập niên 90 của thế kỷ trước.

Brand design

Đừng bao giờ thay đổi logo cho đến khi ai đó nhận xét logo của quý vị trông như thập niên 90 của thế kỷ trước.