Communication plan

Với nhiều người, truyền thông là chạy ads, là book mỹ nhân, book KOL, book bài PR… Chở lắm, đắm thuyền.

Cuộn nhẹ

Communication plan

Với nhiều người, truyền thông là chạy ads, là book mỹ nhân, book KOL, book bài PR… Chở lắm, đắm thuyền.